VOLLEYSCORES
LIVESCORE
INLOGGEN
DISCLAIMER

Privacyverklaring

De door het lid meegedeelde persoonsgegevens worden gebruikt met het oog op de gebruiksprofilering, interne communicatie vanuit Volley Vlaanderen VZW met de leden en het verbeteren van de dienstverlening. Het lid geeft toestemming aan Volley Vlaanderen VZW om zijn aansluiting kenbaar te maken aan de Vlaamse overheid met het oog op subsidiëring in het kader van het Decreet Erkende Sportfederaties.

Het lid heeft steeds het recht om kosteloos de aanpassing van zijn gegevens te vragen door gebruik te maken van de tool VolleyAdmin. Het lid heeft tevens het recht om de verwijdering van zijn gegevens te vragen wanneer het ophoudt lid te zijn. Daarvoor dient contact opgenomen te worden met Volley Vlaanderen VZW op volgend e-mailadres: info@volleyvlaanderen.be.

Volley Vlaanderen VZW geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan derden, behoudens uitdrukkelijke toestemming van het lid. In dat geval zal Volley Vlaanderen VZW communiceren over de derde en diens doeleinden.

Verklaring van afwijzing van verantwoordelijkheid

Volley Vlaanderen beoogt met deze website de toegang van het publiek tot informatie over haar initiatieven te verbeteren. Het is de bedoeling dat deze informatie bijgewerkt en juist is. Indien wij opmerkzaam worden gemaakt op onjuistheden, zullen wij trachten deze te verbeteren.

Volley Vlaanderen kan evenwel geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze site verstrekte gegevens aanvaarden.
Deze gegevens:

  • omvatten uitsluitend informatie van algemene aard die niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht is;
  • zijn niet noodzakelijk allesomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt;
  • zijn soms gekoppeld aan externe sites waarover Volley Vlaanderen geen zeggenschap heeft en waarvoor de Volley Vlaanderen geen verantwoordelijkheid draagt;
  • vormen geen professioneel of rechtskundig advies (voor specifiek advies dient u steeds een daarvoor geëigende deskundige te raadplegen).

Er zij op gewezen dat niet kan worden gewaarborgd dat een document dat on-line beschikbaar is, een exacte weergave van een officieel goedgekeurde tekst vormt.

Sommige gegevens of informatie op onze site kunnen evenwel in files of formats zijn gecreëerd of gestructureerd die niet foutloos zijn;
Wij streven ernaar onderbrekingen door technische fouten zo veel mogelijk te voorkomen. Wij kunnen echter niet garanderen dat onze dienst geen onderbreking zal kennen of door andere problemen kan worden beïnvloed.
Volley Vlaanderen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze site of van andere daarmee verbonden externe sites mochten voordoen.