VOLLEYSCORES
LIVESCORE
INLOGGEN

Tien miljoen euro voor Vlaamse sportclubs

Volley Vlaanderen mag uitpakken met een uitzonderlijke primeur.

De minister van sport, Ben Weyts, wil de Vlaamse (jeugd)sportclubs bedanken voor hun inspanningen in het moeilijke afgelopen jaar. De minister waardeert de inspanningen die de sportclubs hebben geleverd om jeugdsportactiviteiten, waar mogelijk, te laten doorgaan tijdens de periode van de coronamaatregelen. Daarnaast is hij bezorgd om de drop out bij de jeugd. Een extra ondersteuning voor de jeugdsportclubs met kwalitatieve werking is dan ook belangrijk. We kunnen jullie, dankzij de steun van minister Ben Weyts en de Vlaamse Regering, een extra corona-subsidie toekennen. De steun is voorzien voor de sportclubs die via het project jeugdsport: Jeugdsportfonds, subsidies ontvangen hebben in 2020. De sportclubs moeten geen verantwoording indienen voor deze corona-subsidie.

De Vlaamse Regering stelt, op voorstel van Vlaams minister van Sport Ben Weyts, een nieuw steunpakket van 10 miljoen euro ter beschikking voor de Vlaamse sportclubs. De steun is gericht op twee types sportclubs die tijdens de coronacrisis hun activiteiten of competities hebben kunnen voortzetten:
– Jeugdsportclubs (max. 7,4 miljoen euro)
– Profsportclubs die hun clubcompetitie hebben verdergezet (max. 2,6 miljoen euro)
Voor beide types clubs bleven bepaalde kosten doorlopen, maar vielen er heel wat inkomsten weg.

Jeugdsportclubs
De steun voor jeugdsportclubs is gericht op sportclubs die vorig jaar (2020) in het kader van de beleidsfocus jeugdsport een subsidie ontvangen hebben. De sportfederaties met een goedgekeurd project beleidsfocus 2020 ontvangen 3 keer de voor 2020 toegekende maximale subsidie vanuit Sport Vlaanderen. Dat bedrag moet integraal gestort worden aan de sportclubs. De sportfederatie verdeelt daarbij het volledige subsidiebedrag procentueel over alle bij haar aangesloten sportclubs volgens de toegekende subsidie in het kader van de beleidsfocus jeugdsport, en dit ten laatste 60 kalenderdagen na de ontvangst van de subsidie. De procentuele verdeling gebeurt overeenkomstig het aandeel van de deelnemende sportclub in de subsidie uit het jeugdsportfonds 2020. De sportfederatie kan dus niet zelf beslissen hoeveel subsidie elke club ontvangt.

Profsportclubs die hun clubcompetitie hebben verdergezet
Maximaal 2,6 miljoen euro kan worden toegekend aan profsportclubs die effectief hun clubcompetitie hebben verdergezet, maar dit zonder publiek moesten doen. Het gaat om sportclubs (aangesloten bij de Vlaamse unisportfederatie) die deelnamen aan een competitie die valt onder de uitzondering in het federale ministerieel besluit op vlak van “professionele sportieve wedstrijden”: de hoogste klasse van volleybal, basketbal, hockey, voetbal en handbal (BENE-liga heren). Ook voor deze sportclubs viel een belangrijke bron van inkomsten weg en bleven kosten doorlopen.

Deze sportclubs mogen maximaal een jaaromzet van 5 miljoen euro hebben om in aanmerking te komen voor deze steunmaatregel. De sportclub moet een omzetdaling van 60% kunnen aantonen in het sportseizoen 2020-2021 ten opzichte van het sportseizoen 2019-2020. Omzetdaling wordt gedefinieerd als: de daling van de omzet, exclusief de btw en (indien gewenst, zie hieronder) exclusief de inkomsten uit ofwel sponsoring ofwel abonnementsgelden, in een periode van minimaal negen maanden gerelateerd aan het sportseizoen 2020-2021 van de sportfederatie in kwestie. Als referentieperiode geldt dezelfde periode in 2019-2020. Voor sportclubs die nog niet gestart waren in de voormelde referentieperiode, wordt de omzetdaling in de referentieperiode vergeleken met de verwachte omzet, vermeld in het financieel plan. Voor de bepaling van de omzetdaling (hierboven) maakt de sportclub de keuze of ze de inkomsten uit ofwel sponsoring ofwel abonnementsgelden ofwel geen van beide in mindering brengt. Deze keuze geldt ook voor de bepaling van de omzet.

De subsidie aan de sportclub bedraagt 10% van de omzet in de referentieperiode, exclusief de btw en desgevallend exclusief de inkomsten uit ofwel sponsoring ofwel abonnementsgelden, met een maximum van 150.000 euro. De corona gerelateerde subsidies die de sportclubs al van het agentschap Innoveren en Ondernemen hebben ontvangen, worden in mindering gebracht van het maximale bedrag van 150.000 euro aan subsidie dat de sportclub kan ontvangen.


De regelgeving is goedgekeurd, maar treedt in werking na de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad. We moeten dus daarop nog even wachten.

Het Jeugdsportfonds is weer klaar voor een nieuwe editie en het zal er deze keer iets anders uitzien.
Voor de volgende 4 jaren willen we de focus meer leggen op de inhoud en de acties die jullie als clubs ondernemen en de koppeling naar een directe return voor iedere club in de vorm van kwaliteitslabels.

 LABELS

De algemene ranking zal verdwijnen. Vanaf nu worden alle criteria geclusterd in een basislabel ‘Jeugdvriendelijke volleybalclub’ en 4 ‘extra’ te behalen labels. De andere labels zijn het Talentenlabel, Volley4All-label, Beachlabel en G-label.

Het eerste label is het basislabel “Jeugdvriendelijke Volleybalclub”. Via verschillende criteria verdeeld over diverse thema’s (ledenwerving, aanbod, trainers, beleidsvoering, communicatie, …) kan de club hier aantonen dat ze kwaliteitsvol werkt en op die manier een jeugdvriendelijke volleybalclub is. Het behalen van het basislabel is een voorwaarde om het uiteindelijke subsidiebedrag uitbetaald te krijgen. (met uitzondering van het eerste jaar van deelname!)

Een tweede label dat behaald kan worden is het “Talentenlabel”. Hier kan de club aantonen dat ze structureel extra inspanningen leveren om de talenten binnen de club de noodzakelijk omkadering aan te bieden die past binnen een talentencontext.

Een derde label is het “Volley4All-label”. Dit label peilt naar de breedtesportacties die een club onderneemt. Volley Vlaanderen stimuleert haar clubs om een uitgebreid aanbod te voorzien voor al zijn leden, van de allerjongsten tot en met de ouders.

Een vierde label dat behaald kan worden is het “Beachlabel”. Clubs die structureel beachtrainingen aanbieden, een beachcoördinator in de club hebben en een jeugdbeachevenement organiseren komen in aanmerking voor dit label.

Een vijfde label is het “G-label”. Dit label richt zicht op het  aanbod dat een club structureel aanbiedt voor mensen met een fysieke of mentale handicap.

 DEADLINES

Een belangrijke wijziging t.o.v. vorig jaar is dat er vanaf nu gewerkt zal worden met 3 deadlines.

 • Deadline 1 (01/11/2020): deelname aan het Jeugdsportfonds bevestigen via VolleyAdmin2 + opgeven dossierbeheerder en Jeugdcoördinator.
  • Via VolleyAdmin2 => tabblad projecten en tabblad trainers.
 • Deadline 2 (01/03/2021): Indienen trainers, beleidsdocumenten, clubdokter, …
  • Trainers via VolleyAdmin2.
  • Andere items via Formsite (zie button + login vorig jaar).
 • Deadline 3 (01/05/2021): Acties en activiteiten.
  • Via Formsite.

CLUBREGLEMENT

Het invullen van het Jeugdsportfonds brengt verschillende voordelen met zich mee. Zo komen de sterke en de minder sterke aspecten van de jeugdwerking naar boven. Door het implementeren van bepaalde zaken kan de club in de toekomst een nog betere kwaliteit aanbieden aan de jongeren wat onrechtstreeks tot een groei van het aantal actieve leden kan zorgen. Daarnaast voorziet Volley Vlaanderen een subsidiëring als beloning voor de clubs waar de jeugdwerking goed verloopt en positief evolueert. Vorig jaar konden we als subsidie van Sport Vlaanderen maar liefst 264.000 euro verdelen over de 182 deelnemende clubs. Klik op onderstaan button voor het volledige clubreglement.

Reglement Jeugdsportfonds 2021

 

DOSSIER

Het Jeugdsportfonds stelt clubs in staat om een dossier op te stellen rond hun jeugdwerking. Aan de hand van dit dossier zal Volley Vlaanderen een grondige analyse uitvoeren om uw jeugdwerking te evalueren. Het dossier wordt opgebouwd door het invullen van een online formulier. Het formulier is terug te vinden op onderstaande button. Let wel op: er moet geregistreerd worden om te kunnen deelnemen aan het project. Als de club vorig jaar reeds deelgenomen heeft, dan moet u zich niet opnieuw registreren, maar kan u inloggen met de gegevens van vorig jaar. Via onderstaande button krijg je toegang tot je dossier. Heb je problemen met inloggen of neem je voor de eerste maal deel aan het Jeugdsportfonds neem dan contact op met onze clubcoaches: clubcoach@volleyvlaanderen.be

Online formulier JSF 2021

 

STAPPENPLAN

Graag een overzicht van de verschillende stappen? Klik op onderstaande button voor een stappenplan met een chronologisch overzicht van de criteria per deadline.

Stappenplan

 

ONDERSTEUNING

Volley Vlaanderen wil de deelnemende clubs hierin zo goed mogelijk bijstaan. Heb je vragen of opmerkingen, aarzel dan niet om één van de clubcoaches te contacteren! Wil je voor de eerste maal deelnemen of twijfel je om deel te nemen, neem dan zeker contact op, wij helpen je op weg!

Via onderstaand filmpje krijgen jullie een korte toelichting van het Jeugdsportfonds en de wijzigingen die zijn doorgevoerd.

 

TRAINERS INGEVEN IN VOLLEYADMIN VOOR 2020-2021

Alle bevestigingen van vorig seizoen wat betreft de trainers en hun taken en toegewezen ploegen zijn verwijderd. Vanaf nu tot en met ten laatste 1/02/2021 kunnen jullie de huidige situatie aangeven via VolleyAdmin2.  De trainers die dan ingegeven zijn in het systeem EN bevestigd hebben zullen meetellen in het dossier.

Voor een uitgebreide handleiding: STAPPENPLAN TRAINERSBEHEER VOLLEYADMIN2

Jaarlijks beloont Volley Vlaanderen via het Jeugdsportfonds alle clubs die een kwalitatieve jeugdwerking aanbieden. Vandaag kunnen we de ranking voor het Jeugdsportfonds 2020 presenteren.

Het aantal deelnemende clubs zit voor dit project nog steeds in de lift. Dit jaar mochten we, samen met de ondersteuning van Sport Vlaanderen, maar liefst 264.000 euro verdelen onder de 200 deelnemende clubs. Dat zijn 17 clubs meer dan het jaar voordien. Alle deelnemende clubs kregen het label van ‘Jeugdvriendelijke volleybalclub 2020’ met daarbij, afhankelijk van hun dossier, één tot vijf sterren. Het behalen van een ster is een erkenning van Volley Vlaanderen naar de clubs toe voor hun jeugdwerking. Via het Jeugdsportfonds bereiken we trouwens 87% van al onze jeugdleden.

De kwaliteit van de jeugdwerking wordt geanalyseerd aan de hand van criteria die belangrijk zijn voor de opleiding van de jeugd. We merken tevens dat de kwaliteit van de opleiding bij de Vlaamse volleybalclubs jaarlijks stijgt.

De volledige ranking kan je terugvinden via deze link. https://www.volleyvlaanderen.be/ranking-jeugdsportfonds/